Skip to main content
Dünyada Prostat Kanseri

Dünyada Prostat Kanseri

Dünyada Prostat Kanseri Dünyada Prostat Kanseri
Dünyada Prostat Kanseri

Prostat karsinomu erkeklerde en sık izlenen kanser olup yavaş seyirli bir tümör olmasına rağmen her yıl çok sayıda erkek bu nedenle ölmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl yaklaşık 30 bin insan bu hastalık nedeniyle ölmektedir. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır ve kanser ölümlerinin %10’undan sorumludur. Dünyanın her yerinde her yıl artan sayıda hasta prostat karsinomu tanısı konacağını ve prostat kanserine bağlı 28,170 kişide ölüm olacağını tahmin etmektedir. Daha önceki yıllarda prostat kanserine bağlı ölümler dikey bir yükseliş gösterirken son yıllarda özellikle 1994 yılından itibaren prostat kanserine bağlı ölümlerde kademeli olarak düşüş başlamıştır. Ölümlerdeki bu düşüşün en önemli sebebi erken tanı olarak kabul edilmektedir.

Prostat kanseri yaklaşık hastaların yarısında asemptomatik olup tanı ancak serum prostat spesifik antijen (PSA) gibi tarama testleri veya dijital rektal muayene ile konulabilmektedir. Dünyanın yer yerinde artık erkeklerde rutin olarak uygulanmaya başlayan serum PSA seviye kontrolü ve dikital rektal muayene organa sınırlı tümörlerin yakalanmasına olanak vererek prostata bağlı ölümlerde belirgin düşüşe neden olmuştur. Tarama testlerine rağmen hastaların bir kısmı yaşamı boyunca hiçbir tanı olmadan hayatlarını sürdürebilirler ve tamamen başka bir nedenden dolayı öldükten sonra prostmortem biyopsiden veya otopsiden tanı alabilirler. Yapılan bir çalışmada postmortem biyopsilerde insidental karsinom saptanma oranının %15 ile %70 arasında olduğu bildirilmiştir. Bu oranlar arasında saptanan büyük farklılıklar direkt olarak hastanın yaşı ve/veya postmortem biyopsinin örneklenmesi ile ilişkilidir. Benzer bulgular mesane kanseri için yapılan sistoprostatektomi örneklerinde de saptanmıştır.
Prostat kanseri tanısı sırasında sigara içen hastalar hayatlarında hiç sigara içmeyen hastalar karşılaştırıldığında, hastalığın tekrarının ve hastalığa-özgül mortalitenin, sigara içenlerde daha fazla olduğu bildirilmiştir. John Hopkins’de yapılan benzer bir çalışmada da prostat kanserinin tekrarı ile sigara kullanımı arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.

Dünyanın değişik bölgelerinde prostat kanserinin görülme sıklığı değişkenlik göstermektedir. Prostat karsinomu en sık olarak Amerika, Kanada ve İskandinav ülkelerinde izlenirken, Çin’de ve Asya’nın diğer bölgelerinde çok daha az sıklıkta izlenmektedir. Coğrafi olarak farklı bölgelerdeki bu görülme sıklığındaki değişkenliğin nedeni olarak genetik faktörler ve/veya bilinmeyen dış kaynaklı bir risk faktörü ile temas suçlanmaktadır.

Prostat Kanseri Derneği
Prostat Kanseri Derneği olarak amacımız; Erkek sağlığı, Üroloji hastalıkları ,Prostat Hastalıkları, Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler konusunda her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunulması, ülkemizde prostat kanserinin tedavisi için en etkin korunmanın sağlanması, bu olgular için ülkemizdeki ve yurt dışındaki tıbbi yenilikler ile uygulamaları takip ederek bunlar hakkında ülkemizde halkımızın bilgilendirilmesi. Prostat kanseri ve diğer ürolojik tümörler ile ilgili tüm konularda araştırma yapmak, yapılan bilimsel araştırmalara destek vermek ve toplumu bilgilendirmek. Ayrıca erkeklerdeki ereksiyon kusuru ve idrar kaçırma problemlerinin çözümü hakkında toplumu bilgilendirmektir.
Çubuklu mah. Vatan cad. No.26 Kavacik Beykoz İstanbul TÜRKİYE
©2022 Prostat Kanseri Derneği. Tüm Hakları Saklıdır. PROSDER-12022022v01